รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นและระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดซ้ำคดีจราจรในจังหวัดพิษณุโลก
จากชุดโครงการ :
  นวัตกรรมถนนปลอดภัย [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: พนมขวัญ ริยะมงคล  [ 60.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: รัฐภูมิ วรานุสาสน์  [ 40.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  712,270 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย / เป้าหมายรัฐบาล แผนงานวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ระยะเวลา :
 30 มกราคม 2562 - 29 มกราคม 2563

blank