รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประเมินศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าประมง เชื่อมโยงกลุ่มภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน
จากชุดโครงการ :
  การศึกษาระบบโลจิสติกส์และศุนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: โพธิ์งาม สมกุล  [ 60.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ [40.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  1,012,070 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 15 มกราคม 2562 - 14 มกราคม 2563

blank