รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การบูรณาการและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
จากชุดโครงการ :
  การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที้ยวอย่างยั่งยืนบนเส้นทางระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ [25.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ [15.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: โพธิ์งาม สมกุล  [ 15.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ดร.สุเทศ นิ่มสาย [15.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ดร.ปรีชา พิชยาพันธุ [15.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ  [ 15.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  1,140,500 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561

blank