รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการพัฒนารูปแบบการขนส่งที่เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาล
จากชุดโครงการ :
  แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสตจิกส์และโซอุปทานผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ  [ 40.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ดร.ภูวนาท พักเกตุ [15.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์  [ 15.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: โพธิ์งาม สมกุล  [ 15.00%]

รองหัวหน้าโครงการย่อย: นฤมล สีพลไกร  [ 15.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  2,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561
หมายเหตุ :
ยังไม่มีสัญญา

blank