รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาเทคนิคการวัดการไหลของเลือด
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กุลยา กนกจารุวิจิตร   [50.00%] [ 43,750 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุ พุทธวงศ์   [50.00%] [ 43,750 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 87,500 บาท
ระยะเวลา :
 1 สิงหาคม 2552 - 31 กรกฏาคม 2553

blank