รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบอแดฟทิฟโดยใช้เกียร์อัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุรัตน์ ปัญญาแก้ว   [100.00%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 50,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

blank