รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: คุณสุรีรัตน์ แซ่ตั้ง (ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอมเพิล เวิร์ค) [20.00%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์   [40.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์   [40.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 250,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอมเพิล เวิร์ค กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระยะเวลา :
 4 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564

blank