รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี   [40.00%] [ 1,108,536 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อ.อรวรรณ อภิชยกุล (คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ฯ) [15.00%] [ 415,701 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: พิสุทธิ์ อภิชยกุล   [15.00%] [ 415,701 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุ บูรณจารุกร   [15.00%] [ 415,701 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: กำพล ทรัพย์สมบูรณ์   [15.00%] [ 415,701 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,771,339 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ทุน EASMUS+ ร่วมกับ Mid Sweden University และมหาวิทยาลัยใน 6 ประเทศ
ระยะเวลา :
 15 มกราคม 2564 - 14 มกราคม 2565
หมายเหตุ :
70,969 EU (2,771,339.45 บาท)

blank