รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [35.00%] [ 2,100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ   [15.00%] [ 900,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.บุญทรัพย์ พาณิชการ [20.00%] [ 1,200,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร [15.00%] [ 900,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ดร.เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์ [15.00%] [ 900,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 6,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ระยะเวลา :
 16 เมษายน 2564 - 15 เมษายน 2565

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที้ยวส่งเสริมสุขภาพในภาคเหนือตอนล่าง
blank