รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  คุณภาพน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุภาวรรณ ศรีรัตนา   [40.00%] [ 13,520 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น   [40.00%] [ 13,520 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: นิภาวรรณ จันทะคุณ   [20.00%] [ 6,760 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 33,800 บาท
ระยะเวลา :
 24 มิถุนายน 2564 - 30 สิงหาคม 2565

blank