รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนื่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สําหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน ที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC MOSFETs
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดร.ศักดา สมกุล [40.00%] [ 713,295 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์   [10.00%] [ 178,324 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.ณัฐพล คุ้มใหม่โต [10.00%] [ 178,324 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นายศุภลักษณ์ ศรีตา [10.00%] [ 178,324 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นายศรันย์ อ่อนสมบูรณ์ [10.00%] [ 178,324 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นายธีรพล ปานโพธิ์ [10.00%] [ 178,324 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นายธนกร แก้วชุ่ม [10.00%] [ 178,324 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,783,237 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ระยะเวลา :
 1 กันยายน 2563 - 30 เมษายน 2564

blank