รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี [4.00%] [ 600,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา   [1.50%] [ 225,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ   [0.50%] [ 75,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [0.50%] [ 75,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: เกดิษฐ์ กว้างตระกูล   [0.92%] [ 138,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ   [0.92%] [ 138,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญชัย ไกรทอง   [0.92%] [ 138,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: มัทนี สงวนเสริมศรี   [0.92%] [ 138,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: นินนาท ราชประดิษฐ์   [0.75%] [ 112,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [0.75%] [ 112,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: บุคลากรภายนอกคณะ ฯ จำนวน 94 ท่าน [88.32%] [ 13,248,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 15,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระยะเวลา :
 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2565
หมายเหตุ :
มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 กลุ่มพื้นที่ มีคณะทำงาน 104 ท่าน

blank