รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ระบบต้นแบบสำหรับติดตามตัวและแจ้งเหตุด้วยเสียงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย [40.00%] [ 353,600 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า [15.00%] [ 132,600 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม [10.00%] [ 88,400 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: อาจารย์ ธงรบ อักษร [10.00%] [ 88,400 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: อาจารย์ ธนพงศ์ นิตยะประภา [10.00%] [ 88,400 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ธานี โกสุม   [15.00%] [ 132,600 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 884,000 บาท
ระยะเวลา :
 24 สิงหาคม 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2565

blank