รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การปรับปรุงสมบัติวัสดุเชิงประกอบระหว่างสตรอนเทียมและโบรอนที่เติมเข้าไปในไฮตรอกซีอะพาไทต์และพอลิ (เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์   [50.00%] [ 275,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์   [50.00%] [ 275,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 550,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลา :
 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์
ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์
Synthesis and characterization of strontium substituted hydroxyapatite  The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)  2021 NongNooch Pattaya Garden & Resort, Pattaya, Thailand   
blank