รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  โครงการการนำเครื่องผ่ากอ้อยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสู่เกษตรกร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รัตนา การุญบุญญานันท์   [50.00%] [ 736,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,472,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  การใช้เครื่องผ่ากอก้อยร่วมกับปุ้ยเคมีต่อผลผลิตอ้อยตอ
2 .    
  การพัฒนาต่อยอดเครื่องผ่ากออ้อยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีส่วนร่วม
blank