รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบหมุนเวียนอากาศภายในชั้นปลูกของชุดปลูกพืชแนวตั้งในระบบปลูกพืชแบบปิด
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: มัทนี สงวนเสริมศรี   [40.00%] [ 36,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญชัย ไกรทอง   [30.00%] [ 27,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ   [30.00%] [ 27,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 90,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

blank