รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประดิษฐ์ สำหรับงานคอนกรีต
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ   [50.00%] [ 37,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สรัณกร เหมะวิบูลย์   [50.00%] [ 37,500 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 75,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2551 - 10 พฤศจิกายน 2551

blank