รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์: กรณีศึกษาการใช้งานระบบควบคุมบนแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ต่างชนิดกัน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พนัส นัถฤทธิ์   [100.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Panus Nattharith Implementation of Cooperative Sub-systems for Mobile Robot Navigation  Lecture Notes in Computer Science 12341 332-341 /2021    

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 พนัส นัถฤทธิ์
การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยระบบปฏิบัติการ ROS  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON-43)  2020 โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
1 พนัส นัถฤทธิ์
การพัฒนาระบบตรวจจับการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยหุ่นยนต์เคลื่อนที่  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON-43)  2020 โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   
blank