รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  แผนงาน "การวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงบประมาณด้าน ววน.เชิงพื้นที่ในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 1)"
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ (คณะโลจีสติกส์ฯ) [100.00%] [ 5,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 5,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)
ระยะเวลา :
 1 กันยายน 2563 - 30 เมษายน 2564

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1(พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก)
blank