รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิจัยสร้างเครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กานต์ ศุภจิตกุล   [55.00%] [ 41,250 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ประเทือง โมราราย   [45.00%] [ 33,750 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 75,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557

blank