รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดร.บุญทรัพย์ พาณิชการ [30.00%] [ 3,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [20.00%] [ 2,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [20.00%] [ 2,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [10.00%] [ 1,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปองพันธ์ โอทกานนท์   [10.00%] [ 1,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 10,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระยะเวลา :
 20 สิงหาคม 2563 - 19 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ :
มีผู้ร่วมทำวิจัย 17 ท่าน

blank