รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก   [50.00%] [ 1,280,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ทิพย์วิมล แตะกระโทก   [50.00%] [ 1,280,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,560,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ระยะเวลา :
 1 กรกฏาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

blank