รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าชชีวภาพในฟาร์มไก่ไข่
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สิทธิโชค ผูกพันธุ์   [100.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 40,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงกการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มชีดความสามารถในการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2563)
ระยะเวลา :
 1 กรกฏาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

blank