รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อภิชัย ฤตวิรุฬห์   [100.00%] [ 254,400 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 254,400 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสภาอุดมศึกษาฯ (Talent Mobility))
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

blank