รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท   [34.00%] [ 102,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วิชญา อิ่มกระจ่าง   [33.00%] [ 99,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ [33.00%] [ 99,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 300,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2551 - 30 พฤศจิกายน 2552

blank