รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีชุมชนตำบลหนองแขมด้วยพีดีซีเอ (PDCA)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช   [50.00%] [ 150,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สิทธิโชค ผูกพันธุ์   [30.00%] [ 90,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: บุญญฤทธิ์ วังงอน [20.00%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 300,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
ระยะเวลา :
 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ :
ได้รับเงินสนับสนุนจากอุทยานฯ 150,000 บาท + วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดภัยบ้านคลองตาล 150,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
Performance Improvements in Small Rice Mill based on PDCA Method   10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference  2019 Sakon Nakhon, Thailand   
blank