รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การปรับปรุงวัสดุงานทางด้วยโพลีเมอร์เพื่อรับมือกับสภาพอากาศสุดโต่งในประเทศไทย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กรกฎ นุสิทธิ์   [100.00%] [ 600,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 600,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลา :
 1 มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Jitsangiam, P., Nusit, K., Likitlersuang, S., & Kodikara, J. Using Damage Evaluation to Assess the Fatigue Behaviour of Cement-Treated Base Material from Laboratory and Full-Scale Performance Tests  Transportation Geotechnics 26 100440 2.436/2020    

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 กรกฎ นุสิทธิ์
The water-repellent ability of road pavement material stabilized with synthetic and natural polymers  The 4th International Conference on Geotechnical Transportations  2021 Chicago, Illinois, USA (Virtual Concference)   
1 กรกฎ นุสิทธิ์
Crushed Rock Geopolymer as a Future Road Construction Material: An Evaluation of Compaction and Strength Characteristics  The 4th International Conference on Geotechnical Transportations  2021 Chicago, Illinois, USA (Virtual Concference)   
1 กรกฎ นุสิทธิ์
การศึกษาคุณสมบัติของมวลรวมที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์พอลิเมอร์สำหรับงานทาง  The 26th National Convention on Civil Engineering  2021 Golden City Hotel, Rayong, Thailand   
1 กรกฎ นุสิทธิ์
อิทธิพลของขนาดคละต่อกำลังรับแรงของหินคลุกผสมซีเมนต์พอลิเมอร์สำหรับชั้นพื้นทาง  The 26th National Convention on Civil Engineering  2021 Golden City Hotel, Rayong, Thailand   
1 Nusit, K., Jitsangiam, P. & Chindaprasirt, P. The Water-Repellent Ability of Road Pavement Material Stabilized with Synthetic and Natural Polymers  Lecture Notes in Civil Engineering 164 701-712 /2021    
blank