รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปสับประรดด้วยนวัตกรรม
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดร.ณัฐฐา เพ็ญสุภา [25.00%] [ 87,500 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นพวรรณ โม้ทอง   [15.00%] [ 52,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจําปา  [15.00%] [ 52,500 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง  [15.00%] [ 52,500 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ศลิษา วีรพันธุ์   [15.00%] [ 52,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ  [15.00%] [ 52,500 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 350,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ : การพัฒนาสับประรดแบบครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลา :
 21 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562

blank