รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  นวัตกรรมถนนปลอดภัย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: บุญพล มีไชโย   [100.00%] [ 7,529,090 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 7,529,090 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการท้าทายไทย : ถนนปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 30 มกราคม 2562 - 29 มกราคม 2563
หมายเหตุ :
เป็นโครงการที่อยู่ใต้แผนงาน ถนนปลอดภัย ของ อ.ทวีศักดิ์ - รอแก้ระบบให้ใส่ชุดโครงการเดี่ยวกัน

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์
2 .    
  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นและระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดซ้ำคดีจราจรในจังหวัดพิษณุโลก
3 .    
  โครงการพัฒนาชุดฝึกหัดการขับขี่จักรยานยนต์ติดตั้งเช็นเซอร์เพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย
4 .    
  โครงการพัฒนาชุดจำลองการขับขี่จักรยานยนต์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย
5 .    
  ระบบแจ้งเตือนป้ายจราจรล่วงหน้าเพื่อการขับขี่ปลอดภัย
6 .    
  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจให้เช่ารถจักรรยานยนต์สำหรับนักท่องเทียว
7 .    
  การพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจวัดความเร็วรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
blank