รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประยุกต์ใช้เทคนิค l1 Norm ในการประมาณการข้อมูลดิสครีต
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [50.00%] [ 25,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศิริพร เดชะศิลารักษ์   [30.00%] [ 15,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: นินนาท ราชประดิษฐ์   [20.00%] [ 10,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 50,000 บาท
ระยะเวลา :
 10 มิถุนายน 2545 - 30 กันยายน 2546

blank