รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากกากปูนขาวสำหรับการผลิตไบโอดีเซล
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์   [70.00%] [ 154,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.โชคชัย ยาทองไชย [30.00%] [ 66,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 2562

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled and Chokchai Yatongchai synthesis of CaO-SiO2 catalyst from lime mud and kaolin residue for biodiesel production  Materials Letters /2020    
blank