รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครง "Smart Showroom+Virtual Jewelry Try on ระบบออกแบบเครื่องประดับที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ในการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ และทดลองสวมใส่เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีเออาร์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า   [50.00%] [ 549,400 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: พนมขวัญ ริยะมงคล   [30.00%] [ 329,640 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รัฐภูมิ วรานุสาสน์   [20.00%] [ 219,760 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,098,800 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
การออกแบบและสร้างลวดลายเรขาคณิตแบบอิสลามโดยอัตโนมัติด้วยวิธีไวยากรณ์รูปร่างเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับกาไล  นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15  2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
Smart Showroom + Virtual Jewelry Try On (ระบบออกแบบเครื่องประดับที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ในการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ และทดลองสวมใส่เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีเออาร์)  International Chantaburi Gems and Jewelry Festival 2019   2019 Chanthaburi,Bangkok.   
blank