รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: .... [65.00%] [ 1,915,550 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สุชาติ แย้มเม่น   [20.00%] [ 589,400 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์   [15.00%] [ 442,050 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,947,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
ระยะเวลา :
 28 กันยายน 2555 - 27 พฤศจิกายน 2556

blank