รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประเมินพลังงานสำหรับกระบวนการการกลั่นสกัดสำหรับสารผสมเมทิลีนและเมทานอลร่วมกับสารผสมไกล
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล   [100.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation  IAENG Transactions on Engineering Sciences 140-153 /2020    

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล
สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอดีเซลในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ด้วยวิธีการจ าลอง กระบวนการ  นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU RESEARCH AND INNOVATION TOWARDS SUSTAINED SOCIETY  2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   
1 W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation  IAENG Transactions on Engineering Sciences 140-153 /2020    
1 Weerawan Weerachaipichasgul, Adulwit wanwongka, Siriwan Saengdaw, Arphaphon Chanipirak and Paisan Kittisupakorn Response surface methodology to evaluate energy in extractive distillation process for the mixture of methylal and methanol with glycerol ad entrainer  Journal of Engineering Science and Technology 16 5 4235-4249 /2021    
blank