รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ผลกระทบของการอบให้เป็นสารละลายของของแข็งแบบสองขั้นต่อการฟื้นฟูโครงสร้างภายหลังการใช้งานของใบพัดกังหันทำจากโลหะผสมพิเศษ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ชุลีพร ป่าไร่   [100.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ :
เปลี่ยน KPI

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Chuleeporn Paa-rai Effect of Double-Step Solution Treatment on Rejuvenation Heat Treated Microstructure of IN-738 Superalloy  Key Engineering Materials 856 36 - 42 /2020    
blank