รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับอินเวอร์เตอร์ชนิด 1 เฟส เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันเกินใรระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อโซล่าร์รูฟท็อป
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์   [100.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ :
เงินรายได้คณะฯ

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
Implementation of Single Phase Grid-Tied Inverter with Voltage Controller for Preventing Over-voltage Problem in Distribution Networks with solar PV rooftops  14th GMSARN International Conference 2019  2019 Louang Phabang,Laos. http://www.gmsarn.com/conference2019/wp-content/uploads/2019/11/3-GMSARN-2019-Booklet.pdf  

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Piyadanai Pachanapan, Apirak Tadthip and Sakda Somkun Implementation of Single-Phase Grid-Tied Inverter with Voltage Controller for Preventing Over-voltage Problem in Distribution Networks with Solar PV Rooftops.   GMSARN International Journal. 15 1 59-67 /2021  http://gmsarnjournal.com/home/journal-vol-15-no-1/ https://www.scimagojr.com/journal_img.php?id=21100855501  
blank