รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสร้างแผ่นเยื่อคอมโพสิตคุณภาพสูง สำหรับการผลิตน้ำจืด
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อุปถัมภ์ นาครักษ์   [60.00%] [ 260,100 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา   [40.00%] [ 173,400 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 433,500 บาท
ระยะเวลา :
 10 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

blank