รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องแบบเรียวในท่อนำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบระนาบ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ชัยรัตน์ พินทอง   [50.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา   [50.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 80,000 บาท
ระยะเวลา :
 15 มีนาคม 2553 - 14 มีนาคม 2554

blank