รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การจัดการและประเมินความเสี่ยงของอุทกภัยและโคลนถล่ม กรณีศึกษาจากอุกภัยใน จ.อุตรดิตถ์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศิริชัย ตันรัตนวงศ์   [100.00%] [ 200,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ทุนวิจัยเพื่อการศึกษา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 200,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : จ.อุตรดิตถ์
ระยะเวลา :
 3 เมษายน 2550 - 2 กรกฏาคม 2551

blank