รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสำรวจการรับรู้ของพนักงาน กฟผ. ต่อโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา   [100.00%] [ 35,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ทุนวิจัยเพื่อการศึกษา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 35,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : กฟผ.
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

blank