รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โรงอบกล้วยตากอัจฉริยะออนไลน์ที่ปรับสภาพแวดล้อมในโรงอบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดร.วินัย วงษ์ไทย [40.00%] [ 400,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: อัครพันธ์ วงศ์กังแห   [10.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.สุรชาติ บัวชุม [10.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ธานี โกสุม   [30.00%] [ 300,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: บุญญฤทธิ์ วังงอน [10.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
ระยะเวลา :
 2 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2562

blank