รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบความจริงเสมือนภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุใช้เก้าอี้เข็น
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รัฐภูมิ วรานุสาสน์   [100.00%] [ 820,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 820,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โครงการ Innovation Hub - Ageing Society
ระยะเวลา :
 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

blank