รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาคุณภาพน้ำในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น   [80.00%] [ 21,440 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วิชญา อิ่มกระจ่าง   [20.00%] [ 5,360 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 26,800 บาท
ระยะเวลา :
 6 มิถุนายน 2561 - 30 กรกฏาคม 2562

blank