รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การออกแบบและสร้างเครื่องผนึกสุญญากาศพร้อมเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตและหมดอายุ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สิทธิโชค ผูกพันธุ์   [40.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รัตนา การุญบุญญานันท์   [30.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศักดิ์ศิลป์ วิมุกตานนท์ [30.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 0 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ทบวงมหาวิทยาลัย
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545

blank