รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ผลของมุมกระทบข้าวเปลือกต่อเปอร์เซ็นต์ข้าวหักจากเครื่องกะเทาะเปลือกแบบแรงเหวี่ยง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รัตนา การุญบุญญานันท์   [40.00%] [ 20,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ   [20.00%] [ 10,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชาตินครินทร์ อาสนเรืองรอง [20.00%] [ 10,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สุพัตรา สุวรรณธาดา [20.00%] [ 10,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 50,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545
หมายเหตุ :
รายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2545

blank