รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [25.00%]


ผู้ร่วมวิจัย: สิทธิโชค ผูกพันธุ์   [25.00%]


ผู้ร่วมวิจัย: ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์   [25.00%]


ผู้ร่วมวิจัย: ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี   [25.00%]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ทุนวิจัยเพื่อการศึกษา
แหล่งเงินทุน :
 N/A บาท
ระยะเวลา :
 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2561

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
ปองพันธ์ โอทกานนท์
อนันต์ชัย อยู่แก้ว
การศึกษาผลกระทบต่อระดับแรงดันและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อมีระบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบโทรลลีล้อยาง  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41  2018 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี   
blank