รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดชนิดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อัจฉริยะ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อ.วัชรา แก้วมหานิล [40.00%] [ 1,624,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: พญ.ณัฐกาญจน์ ตั้งเบญจผล [40.00%] [ 1,624,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: พนมขวัญ ริยะมงคล   [10.00%] [ 406,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รัฐภูมิ วรานุสาสน์   [10.00%] [ 406,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 4,060,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม
ระยะเวลา :
 15 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2562

blank