รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาต้นแบบราคาถูกชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการขี่จักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [100.00%] [ 1,350,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,350,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการ Innovation Hub - Ageing Society เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย 4.0 :ม.มหิดล
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
blank