รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการภาชนะรองรับทางชีวภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมร หิรัญประดิษฐกุล   [50.00%] [ 750,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญชัย ไกรทอง   [30.00%] [ 450,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สุเมธ เหมะวัฒนะชัย   [20.00%] [ 300,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,500,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ๊Innovation Hub
ระยะเวลา :
 16 สิงหาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

blank