รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  แม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์   [50.00%] [ 725,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.นพ.มณฑล กาฬสีห์ ภาควิชาออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร [50.00%] [ 725,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,450,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สกอ. Innovation Hub
ระยะเวลา :
 1 กรกฏาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
blank